Vietnamese to Chinese

How to say Tại vì tôi nghĩ bạn in Chinese?

因为我想你

More translations for Tại vì tôi nghĩ bạn

tại sao anh nghĩ tôi như vậy  🇻🇳🇨🇳  你为什么认为我如此
Tại vì tính toán  🇻🇳🇨🇳  因为计算
Đơn giản là tôi nghĩ về bạn  🇻🇳🇨🇳  我只是在想你
tôi không biết bạn đang nghĩ gì  🇻🇳🇨🇳  我不知道你在想什么
Vì tôi sợ bạn không thật lòng với tôi  🇻🇳🇨🇳  因为恐怕你对我不诚实
tôi không hiểu ý bạn, bạn nói thế tôi sẽ nghĩ nhiều  🇻🇳🇨🇳  我不知道你的意思,你说,我想
Nếu bạn cho tôi trước tôi sẽ thích bạn vì điều đó  🇻🇳🇨🇳  如果你告诉我之前,我会喜欢你
Tôi không nghĩ là tôi với bạn sẽ yêu nhau  🇻🇳🇬🇧  I dont think Im with you will love each other
Tôi sợ bạn kết hôn tại trung Quốc  🇻🇳🇨🇳  恐怕你在中国结婚
Bạn nghĩ gì  🇻🇳🇨🇳  你觉得怎么样
Tại vì thịt bò tôi không ăn được nên tôi ít nấu thử  🇻🇳🇨🇳  因为我不能吃牛肉,所以我不太熟
Bạn có nghĩ rằng tôi giống như bố mẹ bạn không  🇻🇳🇨🇳  你觉得我像你父母一样吗
Tôi nghĩ bạn không thích ăn nên tôi không đánh bắt cho bạn ăn  🇻🇳🇨🇳  我觉得你不喜欢吃东西,所以我不让你吃
Tôi nghĩ lun  🇻🇳🇨🇳  我认为伦
Vì tôi bận  🇻🇳🇨🇳  因为我很忙
vợ sợ bạn nghĩ tôi lừa dối nên nếu bạn vẫn muốn tôi có thể  🇻🇳🇨🇳  妻子怕你认为我作弊,所以如果你仍然希望我可以
Ba mẹ bạn nghĩ tôi lợi dụng bạn ₫ể đến trung Quốc  🇻🇳🇨🇳  你父母认为我利用你带中国人
Tại vì a dũng tính toán  🇻🇳🇨🇳  因为粪便计算
tại vì anh quen nhiều cô  🇻🇳🇨🇳  因为你知道你们中的许多人

More translations for 因为我想你

Теперь из-за тебя я хочу кушать  🇷🇺🇨🇳  因为你,我想吃
Porque creo  🇪🇸🇨🇳  因为我想
因为我想  🇪🇸🇨🇳  他是一个s/他/她/他们/
Because I miss her  🇬🇧🇨🇳  因为我想念她
Because I want to bathe  🇬🇧🇨🇳  因为我想洗澡
Parce que tu me manques sache que je te manquerai aussi  🇫🇷🇨🇳  因为我想念你知道你也会想念我
Im just saying that because I think you ask me  🇬🇧🇨🇳  我只是说因为我想你问我
I took because you want ma  🇬🇧🇨🇳  因为你想要妈妈
Because because you  🇬🇧🇨🇳  因为你
Cause you  🇬🇧🇨🇳  因为你
Cause ya  🇬🇧🇨🇳  因为你
because I dont,so I wantnt  🇬🇧🇨🇳  因为我不想,所以我想要
Because maybe I think 5  🇬🇧🇨🇳  因为也许我想5
I just want to yell with me, cause I miss you  🇬🇧🇨🇳  我只想跟我大喊大叫,因为我想你
Im here with you, cause I want to be  🇬🇧🇨🇳  我和你一起来,因为我想去
I think like dick, because you work  🇬🇧🇨🇳  我想像迪克,因为你工作
Parce que tu me manques souvent perdu sommeil  🇫🇷🇨🇳  因为我想念你经常失眠
Because I want to care for you, is wrong  🇬🇧🇨🇳  因为我想关心你,是错的
実際には、あなたが気に恐れて、あなたに尋ねたいので、尋ねませんでした  🇯🇵🇨🇳  事实上,我没有问,因为我想问你,因为担心