Chinese to Vietnamese

How to say 我还要一年多来越南 in Vietnamese?

Tôi có hơn một năm để đi đến Việt Nam

More translations for 我还要一年多来越南

我要来越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi đến Việt Nam
明年我会再来越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi sẽ trở lại Việt Nam vào năm tới
一年回一次越南  🇨🇳🇬🇧  Once a year back to Vietnam
我们来越南有一个多月  🇨🇳🇻🇳  Chúng tôi đã ở Việt Nam trong hơn một tháng
越南越南盾多少  🇨🇳🇻🇳  Bao nhiêu đồng Việt Nam
我第一次来越南  🇨🇳🇻🇳  Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam
我来越南工作4年了  🇨🇳🇬🇧  Ive been working in Vietnam for four years
第一次来越南  🇨🇳🇻🇳  Chuyến thăm đầu tiên tại Việt Nam
我要去越南  🇨🇳🇬🇧  Im going to Vietnam
我要去越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi sẽ đến Việt Nam
刚来越南  🇨🇳🇻🇳  Vừa đến Việt Nam
我会在越南过年  🇨🇳🇻🇳  Tôi sẽ dành một năm mới tại Việt Nam
我要付你多少越南盾  🇨🇳🇬🇧  How much Vietnamese dong do I have to pay you
我要付你多少越南盾  🇨🇳🇻🇳  Tôi phải trả bao nhiêu đồng Việt Nam
新的一年越来越帅  🇨🇳🇬🇧  The new year is getting more and more handsome
越来越多  🇨🇳🇬🇧  More and more
越南男的多还是女的多  🇨🇳🇻🇳  Có bao nhiêu người Việt Nam hay phụ nữ
一日游需要多少越南盾  🇨🇳🇻🇳  Cần bao nhiêu đồng Việt Nam trong chuyến đi trong ngày
从越南来,中国要花多少钱  🇨🇳🇻🇳  Chi phí cho Trung Quốc đến từ Việt Nam là bao nhiêu

More translations for Tôi có hơn một năm để đi đến Việt Nam

我去越南要办签证  🇨🇳🇻🇳  Tôi sẽ đến Việt Nam để có được một thị thực
我准备去越南旅游,想跟你请教一下  🇨🇳🇻🇳  Tôi đang đi trên một chuyến đi đến Việt Nam
我已经到越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi đã đi đến Việt Nam
我想在越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi muốn đi đến Việt Nam
我想去越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi muốn đi đến Việt Nam
我想到越南去  🇨🇳🇻🇳  Tôi muốn đi đến Việt Nam
去越南  🇨🇳🇻🇳  Đi đến Việt Nam
去越南玩  🇨🇳🇻🇳  Đi đến Việt Nam
去越南找帅哥  🇨🇳🇻🇳  Đi đến Việt Nam để tìm một gã đẹp trai
我想去越南,老婆  🇨🇳🇻🇳  Tôi muốn đi đến Việt Nam, vợ
你还有一个多月就可以到我身边来了!  🇨🇳🇻🇳  Bạn có hơn một tháng để đến với tôi
我要来越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi đến Việt Nam
那我到越南买一张流量卡  🇨🇳🇻🇳  Sau đó, tôi sẽ đi đến Việt Nam để mua một thẻ giao thông
我想交个越南朋友,有时间想去越南玩  🇨🇳🇻🇳  Tôi muốn có một người bạn người Việt Nam, đôi khi tôi muốn đi Việt Nam
有时间我会很快去越南  🇨🇳🇻🇳  Tôi sẽ đi đến Việt Nam sớm khi tôi có thời gian
我喜欢去越南旅游  🇨🇳🇻🇳  Tôi thích đi du lịch đến Việt Nam
我以为你去越南了  🇨🇳🇻🇳  Tôi nghĩ bạn đã đi đến Việt Nam
我想去越南芽庄  🇨🇳🇻🇳  Tôi muốn đi đến Nha Trang, Việt Nam
我来越南找女人的  🇨🇳🇻🇳  Tôi đã đến Việt Nam để tìm một người phụ nữ